مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SSL Software/Mals-e Configuration - We offer a Free SSL to all of our clients,
Let us configure your Software and Mals-e to make use of the SSL so that your clients see that your web site if safe! Note: Mals-e does use its own SSL for checkout and your site does not store any customer sensitive data such as credit card information. This fee is to cover cost of installation and configuration.

$9.99 USD به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.117.28) وارد شده است.